Obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ccdent.cz a pro prodej zboží spotřebitelům prostřednictvím komunikace na dálku

Obchod ccdent.cz provozuje společnost CAD CAM DENT s.r.o.

Část sortimentu uvedeném v obchodu může být určena výhradně pro profesionální použití ve stomatologii a nemusí tak být dostupná pro koncového zákazníka. V případě, že dojde k objednání takového zboží, budete na tuto skutečnost před provedením platby upozorněni a doporučíme Vám alternativní nabídku, pokud je legislativně možná.

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti CAD CAM DENT s.r.o., Jaurisova 515/4, 14000 Praha 4, IČ 07984154, DIČ CZ07984154  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané a) mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího anebo b) mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem za výhradního použití prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít kupní smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetových adresách ccdent.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na ccdent.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6 Záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem.

1.7 V případě prodeje mimo Českou republiku a následného obchodního sporu se za rozhodné právo a příslušný soud považuje česká republika a místně příslušné soudy.

2 UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 36 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující zásadním způsobem poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3 UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny s i bez daně z přidané hodnoty a včetně všech souvisejících poplatků a případných dalších daní. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V ostatních případech je zákazníkovi cena přepravy naúčtována dle platného tarifu.

3.3 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

• objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

• způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

• informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením objednávky prodávajícímu.

3.7 Dojde-li k uzavření kupní smlouvy s kupujícím, který při plnění dříve uzavřené (předchozí) kupní smlouvy podstatným způsobem porušil své povinnosti vyplývající z předchozí kupní smlouvy (zejména neuhradil kupní cenu nebo související náklady, nepřevzal si zboží anebo neuhradil náklady uskladnění zboží v případě jeho nepřevzetí), je prodávající oprávněn od nynější kupní smlouvy do doby převzetí zboží kupujícím odstoupit.

3.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.9 V případě objednání položky, která není skladem, bude zákazník kontaktován telefonicky. V případě požadavku na kompletní dodávku bude zboží expedováno po naskladnění poslední položky. V případě že od objednávky uplyne více než 14 kalendářních dnů, bude zákazník kontaktován opět telefonicky pro potvrzení aktuálnosti objednávky. V případě, že objednávku nebude možné z důvodu nedostupnosti zboží vyřídit, vyhrazuje si prodejce právo odstoupení od kupní smlouvy.

3.10 Objednáním zboží kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Veškeré objednávky odeslané tlačítkem „DOKONČIT“ jsou považovány za závazné.

4 CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího nebo prostřednictvím platební brány

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 V případě platby v platební kartou je kupní cena splatná při dokončení objednávky. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupní cena splatná do čtrnácti (14) dnů od data vystavení faktury. Kupující bere na vědomí, že zboží je expedováno až po připsání platby na účet prodávajícího. V případě, že platba nebude v daném termínu připsána na účet prodávajícího, je tento oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a uvolnit rezervované zboží pro další prodej.

4.4 V případě bezhotovostní platby formou bankovního převodu je kupující povinen hradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5 Prodávající je oprávněn, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7 Uváděné ceny nabízeného zboží platí pro objednávky v e-shopu ccdent.cz

4.8 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po potvrzení objednávky a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9 Prodávající si vyhrazuje právo na výjimečně a dočasně chybně uvedené ceny (zejména v době probíhající aktualizace webových stránek). Dojde-li k uzavření kupní smlouvy na zboží s nesprávně uvedenou kupní cenou, je prodávající oprávněn do doby převzetí zboží kupujícím od kupní smlouvy odstoupit.

4.10 Výhrada vlastnictví: Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny a splněním veškerých dalších závazků kupujícího vůči prodávajícímu vzniklých z příslušné kupní smlouvy. Do splnění těchto závazků kupujícím je prodávající vlastníkem dodaného zboží s tím, že kupující není oprávněn se zbožím volně nakládat, zejména prodat zboží jinému. Tím není dotčeno právo prodávajícího požadovat úhradu kupní ceny za dodané zboží.

4.11 V případě prodlení kupujícího s úhradou peněžitého závazku se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

 

5 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

5.1 Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu elektronické pošty prodávajícího. Forma odstoupení je volná a měla by obsahovat údaje pro jednoznačnou identifikaci kupujícího a předmětu, kterého se odstoupení týká.

5.3 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy a to na náklady kupujícího, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

5.4 Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.6 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

6 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoli důvodu (zejména v případech, dojde-li k uzavření kupní smlouvy na zboží s nesprávně uvedenou kupní cenou, nepřevezme-li si kupující zboží při dodání, dojde-li k uzavření kupní smlouvy s kupujícím, který při plnění dříve uzavřené (předchozí) kupní smlouvy podstatným způsobem porušil své povinnosti vyplývající z předchozí kupní smlouvy, v případě nedostupnosti objednaného zboží anebo v případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny). V takovém případě bez zbytečného odkladu vrátí kupujícímu uhrazenou kupní cenu.

 

7 PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1 Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši stanovené zvoleným dopravce dle platných podmínek přepravy nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

7.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

7.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.6 Objednávky na zboží skladem, přijaté a potvrzené kupujícím i prodávajícím v pracovní dny do 16:00 jsou expedovány nejpozději do 16:00 následujícího dne. Objednávky, přijaté mimo pracovní dny jsou expedovány nejbližší pracovní den. Prodávající si v případě nečekané události vyhrazuje právo na pozdější odeslání zásilky nejpozději však do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky.

7.7 Aktuální ceny a formy dopravy vztahující se ke způsobu doručení a způsobu platby jsou uvedeny na adrese ccdent.cz. Kupující je povinen se v případě objednání dopravy zásilky dopravní společností seznámit se a řídit se pravidly daného dopravce.

 

8 ODPOVĚDNOST ZA VADY PŘI PŘEVZETÍ

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku), není-li ujednáno jinak.

8.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že je zboží v odpovídajícím množství; má vlastnosti, které si strany ujednaly; hodí se k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; vyhovuje požadavkům právních předpisů, atd.

8.3 Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující osobně v kterékoliv provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání, nebo odesláním vadného zboží spolu s nákupním dokladem (záručním listem) na adresu: prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se v takovém případě považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží s veškerými podklady potřebnými pro vyřízení reklamace.

8.5 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady zboží upravuje Reklamační řád prodávajícího.

 

9 VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Formu reklamace je možné učinit ve volné podobě, tak aby bylo jednoznačně možné identifikovat kupujícího,předmět a důvod reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

10 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1 Omezení nároku na náhradu škody: Nárok na náhradu škody kupujícího vůči prodávajícímu z a v souvislosti s kupní smlouvou se omezuje tak, že kupujícímu nenáleží náhrada ušlého zisku. Celkově se nárok na náhradu škody kupujícího omezuje částkou odpovídající výši kupní ceny dle příslušné kupní smlouvy.

10.2 Kupující není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky proti pohledávkám prodávajícího vyplývajícím z kupní smlouvy anebo těchto obchodních podmínek či jiné smlouvy, ani uplatnit vůči prodávajícímu zadržovací právo. Kupující je oprávněn postoupit anebo převést práva a povinnosti z kupní smlouvy nebo postoupit smlouvu jako takovou na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.

10.3 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

10.4 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

10.5 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.6 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

10.7 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

11 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

11.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

11.3 Prodávající, jakožto správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely:

• plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů,

• vedení uživatelského účtu, tedy pro účely plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,

• dodržení právních povinností správce (zejména evidenční povinnosti).

11.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

11.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

11.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro stanovený účel. Pro účely plnění smlouvy budou uchovávány nejdéle 10 let, pro účely vedení uživatelského účtu do doby zrušení uživatelského účtu, pro účely plnění právních povinností správce po dobu nezbytnou dle příslušných zákonných ustanovení.

11.7 Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11.8 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

11.9 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

• požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

• požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

11.10 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11.11 Prodávající je oprávněn dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zasílat informace související se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. V případě, že si kupující nepřeje tato sdělení dostávat, může svůj souhlas kdykoliv zrušit v rozhraní nastavení svého uživatelského účtu deaktivací pole „Zasílat informace o novinkách“ anebo kliknutím na odkaz obsažený v takovém sdělení. Opětovnou aktivací daného pole kupující obnovuje svůj souhlas se zasíláním těchto informací.

 

12 ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

12.1 Obchodní sdělení jsou kupujícímu zasílány, pokud si je sám vyžádá a potvrdí v rámci registrace nebo dodatečně v rámci administrace svého účtu na www.ccdent.cz

12.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

13 DORUČOVÁNÍ

13.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 

13.2 Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

 

14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

14.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

14.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

14.5 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.

14.6 Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve využít emailový kontakt na Prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

14.7 Kontaktní údaje prodávajícího:

Sídlo firmy:

CAD CAM DENT s.r.o.
Jaurisova 515/4, 14000 PRAHA 4 

V Praze dne 1.1.2020